نرخ حوالجات ارزی

آخرین بروزرسانی نرخ ها: ۱۴۰۲/۰۹/۸ در ۱۲:۱۰
خرید فروش
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call

نرخ اسکناس

آخرین بروزرسانی نرخ ها:۱۴۰۲/۰۹/۸ در ۱۲:۱۰
خرید فروش
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call

نرخ حواله مانی گرام

آخرین بروزرسانی نرخ ها:۱۴۰۲/۰۹/۸ در ۱۲:۱۰
خرید فروش
Call Call
Call Call

نرخ اسکناس

آخرین بروزرسانی نرخ ها:۱۴۰۲/۰۹/۸ در ۱۲:۱۰
خرید فروش
41,540 41,959
45,713 46,175
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call

نرخ حواله وسترن یونیون

آخرین بروزرسانی نرخ ها:۱۴۰۲/۰۹/۸ در ۱۲:۱۰
خرید فروش
Call Call
Call Call

نرخ سکه یک گرمی

آخرین بروزرسانی نرخ ها:۱۴۰۲/۰۹/۸ در ۱۲:۱۰
خرید فروش
Call Call

۰۷۱-۳۲۹۵۵

نرخ سکه نیم و ربع بهار

آخرین بروزرسانی نرخ ها:۱۴۰۲/۰۹/۸ در ۱۲:۱۰
خرید فروش
15,200,000 15,400,000
10,200,000 10,400,000

نرخ سکه

آخرین بروزرسانی نرخ ها:۱۴۰۲/۰۹/۸ در ۱۲:۱۰
خرید فروش
Call Call
28,900,000 29,100,000

نرخ اسکناس

آخرین بروزرسانی نرخ ها:۱۴۰۲/۰۹/۸ در ۱۲:۱۰
خرید فروش
41,540 41,959
45,713 46,175
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call

نرخ اسکناس

آخرین بروزرسانی نرخ ها:۱۴۰۲/۰۹/۸ در ۱۲:۱۰
خرید فروش
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call

نرخ حوالجات ارزی

آخرین بروزرسانی نرخ ها:۱۴۰۲/۰۹/۸ در ۱۲:۱۰
خرید فروش
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call
Call Call

نرخ حواله وسترن یونیون

آخرین بروزرسانی نرخ ها:۱۴۰۲/۰۹/۸ در ۱۲:۱۰
خرید فروش
Call Call
Call Call

نرخ حواله مانی گرام

آخرین بروزرسانی نرخ ها:۱۴۰۲/۰۹/۸ در ۱۲:۱۰
خرید فروش
Call Call
Call Call

نرخ سکه

آخرین بروزرسانی نرخ ها:۱۴۰۲/۰۹/۸ در ۱۲:۱۰
خرید فروش
Call Call
28,900,000 29,100,000

نرخ سکه نیم و ربع بهار

آخرین بروزرسانی نرخ ها:۱۴۰۲/۰۹/۸ در ۱۲:۱۰
خرید فروش
15,200,000 15,400,000
10,200,000 10,400,000

نرخ سکه یک گرمی

آخرین بروزرسانی نرخ ها:۱۴۰۲/۰۹/۸ در ۱۲:۱۰
خرید فروش
Call Call

آخرین اخبار اقتصادی

logo-samandehi