سهم ارزهای محلی در تجارت اوراسیا به ۸۵ درصد می رسد

به گزارش اکوایران؛ کاهش سهم دلار از سبد ارزی مبادلات کشورهای عضو اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا یکی از اهدافی است که اعضای این اتحادیه همواره به دنبال آن بودند و حال معـاون وزیـر توسـعه اقتصـادی روسـیه اعلام کرده است که در حـال حاضـر، بیـش از ۷۵ درصـد از کل تجـارت میـان کشـورهای اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا، از طریـق ارزهـای ملـی انجـام می‌شـود و قـرار اسـت در آینـده نزدیـک، ایـن حجـم بـه ۸۰ درصـد و حتـی ۸۵ درصـد افزایـش یابـد.

ارزیابی‌های صورت گرفته در پایش تحولات تجارت جهانی اتاق بازرگانی ایران، نشان دهنده آن است که حجـم تجـارت متقابـل کالاهـا میـان کشـورهای اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا در سـال ۲۰۲۲ ، رکـورد تاریخـی را ثبـت کـرد و بـه رقـم ۸۰٫۶ میلیـارد دلار رسـید و حجـم مبـادلات ارزی کشـورهای عضـو اوراسـیا در سـال گذشـته، ۱۷ برابـر افزایش یافت؛ حـدود ۸۰ درصـد از کل تجـارت اوراسـیا بـا روسـیه اسـت و با توجه به تحریم‌های در نظر گرفته برای این کشور استفاده از ارزهای محلی و کاهش سهم دلار در مبادلات برای این روسیه از اهمیت بسیاری برخوردار است.

ســال گذشــته بــورس اوراق بهــادار مســکو معامــلات خــود را بــا ارز قرقیزســتان و درام ارمنســتان در برابــر روبـل روسـیه آغـاز کـرد. روسـیه تلاش‌های فراوانـی در پیشـبرد و توسـعه سیسـتم مالـی و مکانیسـم‌های تسـویه حسـاب‌ها بـه ارزهـای ملـی انجـام داده و در ایـن راسـتا، شـاخص‌های کلیـدی عملکـرد را تعییـن کـرده اسـت. یکــی از مهمتریــن ایــن شــاخص‌ها، الــزام بانک‌هــای مرکــزی کشــورهای عضــو بــه انجــام بیــش از ۵۰ درصــد مبـادلات مالـی بـا ارزهـای محلـی اسـت.

ایـن اقـدام بـه ویـژه بـرای روسـیه از اهمیـت فراوانـی برخوردار اسـت، زیـرا ارتبـاط ایـن کشـور بـا شـبکه بانکـی سـوئیفت قطـع شـده اسـت و حسـاب‌های دلاری و یورویـی ایـن کشـور در خـارج از کشـور بـه حالـت تعلیـق درآمـده اسـت و بـه جـای آن بایـد بـا روبـل و سـایر ارزهـای جایگزیـن معاملـه کنـد.

logo-samandehi